Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
05.12.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania OAD-76-240-6-2017

Informacja o wynikach postępowania na usługi społeczne -

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 
04.12.2017

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-81-240-7/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

               

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.).

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2016 r.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
04.12.2017

Postanowienie I C 1418/17

Postanowienie I C 1418/17

 
27.11.2017

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 429/17

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 429/17

 
24.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Sąd Rejonowy w Żaganiu na podstawie artykułu 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

 
27.10.2017

ogłoszenie spis inwentarza 514/17

Żagań, dnia 27.10.2017 r.

Sygn. akt I Ns.514/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 514/17  w dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Aleksandrze Falejew, numer PESEL 53090701531, synu Aleksandra i Marii, ostatnio zamieszkałym w Szprotawie, przy ul. Partyzanckiej 12b/1, zmarłym  5 maja 2016, roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

SSR Adriana Buławska