Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
24.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Sąd Rejonowy w Żaganiu na podstawie artykułu 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

 
27.10.2017

ogłoszenie spis inwentarza 514/17

Żagań, dnia 27.10.2017 r.

Sygn. akt I Ns.514/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 514/17  w dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Aleksandrze Falejew, numer PESEL 53090701531, synu Aleksandra i Marii, ostatnio zamieszkałym w Szprotawie, przy ul. Partyzanckiej 12b/1, zmarłym  5 maja 2016, roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

SSR Adriana Buławska

 
26.10.2017
 
18.10.2017

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15

 
26.07.2017

ogłoszenie spis inwentarza 362/17

Żagań, dnia 24.07.2017 r.

Sygn. akt I Ns.362/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 362/17  w dniu 17 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Janie Czesławie Sadowskim, numer PESEL 40090701791, synu Władysława i Jadwigi, ostatnio zamieszkałym w Przecławiu, zmarłym  26 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

 
23.06.2017

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu
Rejonowego w Żaganiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane