Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
31.01.2017

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 25.01.2017 r.

Sygn. akt I Ns.950/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 950/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Witoldzie Łozowskim, PESEL: 57120909674, syn Stanisława i Anny, ostatnio zamieszkałym wGozdnicy, zmarłym  20 czerwca 2016 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

« powrót