Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
05.12.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania OAD-76-240-6-2017

Informacja o wynikach postępowania na usługi społeczne -

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Żagań, dnia 5 grudnia 2017 r.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Żaganiu

OAD-76-240-6/2017

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

Informacja o wynikach postępowania na usługi społeczne -

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.) Zamawiający zawiadamia, że po dokonaniu badania i  oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.) wybrano ofertę nr 1 Piast Group spółka z o.o., ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica.

Sąd Rejonowy w Żaganiu informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania w wyznaczonym terminie złożono następujące oferty:

 

 

LP.

 

wykonawca

 

Oferowana   cena za 1 roboczogodzinę /uzyskane pkt

 

liczba   uzyskanych pkt za oferowany czas przyjazdu

 

łączna liczba   uzyskanych punktów

1

 

Piast Group spółka z o.o., ul. Jaworzyńska   67, 59-220 Legnica

 

 

22,94zł   /80 pkt

 

20

 

100

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  CERBER sp. z o.o. ul. Chrobrego 14, 68-100   Żagań

 

 

27zł   /68 pkt

 

20

 

 

88

3

 

Apexim BIS sp. z o.o., ul. Lwowska 25,   65-225 Zielona Góra

 

 

24,80zł   /74 pkt

 

20

 

94

 

Zgodnie z zapisami w Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną (80%) oraz skróconym czasem przyjazdu grupy interwencyjnej (20%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów według wskazanych kryteriów.

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu a Jego oferta była zgodna z przepisami PZP oraz odpowiadała treści Ogłoszenia o zamówieniu należało wybrać ofertę.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną  uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

 

 

 

 

« powrót

Liczba wyświetleń: 986
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-05