Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
05.08.2015

Dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego zaazotowanego do instalacji znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3

Sąd Rejonowy w Żaganiu Oddział Administracyjny zwany dalej „Zamawiającym ” zaprasza do złożenia oferty - zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 5/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 lutego 2014 r. - na dostawę(sprzedaż) gazu ziemnego zaazotowanego do instalacji znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3.
Żagań, dnia 04 sierpnia 2015 r.
Sąd Rejonowy w Żaganiu
Ul. Szprotawska 3,68-100 Żagań
tel. 68 367 11 01 fax 68 367 11 02
NIP 924-14-33-745
a.radkiewicz@zagan.sr.gov.pl


Zapytanie ofertowe

Sąd Rejonowy w Żaganiu Oddział Administracyjny zwany dalej „Zamawiającym ” zaprasza do złożenia oferty - zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 5/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 lutego 2014 r. - na dostawę(sprzedaż) gazu ziemnego zaazotowanego do instalacji znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa(sprzedaż) gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ-41,5) przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,75 kPa do instalacji znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3. Odbiorca zobowiązuje się, że w obiekcie wskazanym przez niego będzie odbierał paliwo gazowe (przeznaczone do celów opałowych) przez następujące urządzenie gazowe: kaskada dwóch kotłów gazowych, kondensacyjnych (Viessmann Vitodens 200-W) o mocy łącznej 160 kW, moc umowa do 10 m3/h, grupa taryfowa S-4, szacunkowe roczne zużycie gazu – 36.700 m3 (Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnych wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa w skali jednego roku).
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II. Sposób rozliczenia.
Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Płatność realizowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Termin płatności faktury – 14 dni od daty doręczenia dokumentu.
III. Termin wykonana zamówienia – 04.09.2015 r. do 03.09.2016 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1 i powinna zawierać:
- pieczęć firmową.
- datę sporządzenia
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- czytelny podpis wykonawcy
Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi
V. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00 na adres: administracja@zagan.sr.gov.pl lub pocztą tradycyjną - Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań z dopiskiem „Oddział Administracyjny” lub złożyć osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu na biurze podawczym lub w pok. 9 - I p.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich.
b) O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę faksem, telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną.
c) W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Radkiewicz pod numerem tel. 68 367 11 01 lub faks 68 367 11 02 oraz email: a.radkiewicz@zagan.sr.gov.pl

IX. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, w szczególności, gdy strony nie ustalą ostatecznej treści umowy.Dyrektor Sądu Rejonowego
w Żaganiu
Iwona Matczak« powrót


Liczba wyświetleń: 2352
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-05