Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
20.03.2018

I NS 644/17

Żagań, dnia 23 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Ns 644/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu pod numerem           I Ns. 644/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Królikowskiej z d. Jaworska, córce Jana i Marianny z d. Żurawska, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej dnia 20 lipca 2013 roku.

         Sąd wzywa spadkobierców Anieli Królikowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
12.12.2017

Postanowienie I C 458/16

Postanowienie I C 458/16

 
04.12.2017

Postanowienie I C 1418/17

Postanowienie I C 1418/17

 
27.11.2017

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 429/17

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 429/17

 
27.10.2017

ogłoszenie spis inwentarza 514/17

Żagań, dnia 27.10.2017 r.

Sygn. akt I Ns.514/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 514/17  w dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Aleksandrze Falejew, numer PESEL 53090701531, synu Aleksandra i Marii, ostatnio zamieszkałym w Szprotawie, przy ul. Partyzanckiej 12b/1, zmarłym  5 maja 2016, roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

SSR Adriana Buławska

 
18.10.2017

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15