Rodzina 500+

Ogłoszenie o konkursie na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego

Żagań, dnia 13 listopada 2017 roku

OA-257-110-1/2017

 

Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu

ul. Szprotawska 3, 68 – 100 Żagań

tel. 068 3671101

 

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego

 

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 roku, poz.331) w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 9.00 w pokoju nr 9 (I piętro) w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3.

I.             Wymagania:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art.149§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2062), a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

a)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

b)   jest nieskazitelnego charakteru;

c)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

d)   ukończył 24 lata;

e)    zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

 II.           Wymagane dokumenty:

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68 – 100 Żagań, piętro I, pokój nr 9 bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 1grudnia 2017  roku na podany powyżej adres Sądu Rejonowego w Żaganiu.

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,

- życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;

- 3 aktualne  fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

- oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie zostanie ogłoszona w dniu 11 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu (www.zagan.sr.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 3 na parterze.

 

 


Liczba wyświetleń: 3242
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-13