Rodzina 500+

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

Oznaczenie konkursu: OA-39-110-2/2018

                                                                                                         

                                                                                                        Zał. nr 1 do zarządzenia

Sąd Rejonowy w Żaganiu

        68-100 Żagań

   ul. Szprotawska 3

   tel. (68) 367 11 01

 

www.zagan.sr.gov.pl

 

     

PREZES SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM  W ŻAGANIU

 

wolne stanowisko:                                       –  asystent sędziego

 

liczba wolnych stanowisk:                          –   jedno stanowisko, w wymiarze pełnego etatu

 

miejsce pracy:                                             – Sąd Rejonowy w Żaganiu

                                                                        ul. Szprotawska 3

 

Termin i miejsce konkursu:                          

Etap drugi konkursu odbędzie się:               dnia 12.3.2018 roku

pokój 9, I piętro w budynku Sądu

Rejonowego w Żaganiu

ul. Szprotawska 3

 

Etap trzeci konkursu odbędzie się:              dnia 19.3.2018 roku

pokój 9, I piętro w budynku Sądu

Rejonowego w Żaganiu

ul. Szprotawska 3

 

Kandydaci przystępujący do drugiego i trzeciego etapu konkursu zobowiązani są okazać dokument potwierdzający tożsamość.

 

I. Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz.1228) załącznik nr 2 Zarządzenia Prezesa).

 

II. Konkurs składa się z trzech etapów:

1)    etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)    etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3)    etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

III. Zgodnie z treścią art.155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku,. poz.23) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych                           i obywatelskich

2)   jest nieskazitelnego charakteru

3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce

4)    ukończył 24 lata.

    

IV. Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku pracy określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 roku, poz.1270).

 

V. Wykaz wymaganych dokumentów do zgłoszenia na konkurs od kandydata na stanowisko asystenta sędziego:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
  3.  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4.  oświadczenie, o którym mowa  w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo     o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.23) załącznik 3 (druki do pobrania)
  5.  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich załącznik 3 (druki do pobrania)
  6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Kandydat składa wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi adresowymi kandydata oraz oznaczeniem konkursu bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Żaganiu Oddziale Administracyjnym, pokój 9 I piętro, albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2018 roku.  

 

          W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

 

            Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również po upływie terminu składania podań.

Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

           

Bieżące informacje dot. przebiegu konkursu będą zamieszczanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu: www.zagan.sr.gov.pl

 

 

Żagań, 08.02.2018 roku                                            


Liczba wyświetleń: 2043
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09