Rodzina 500+

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika oddziału administracyjnego

                               

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2018 z dnia 27 marca  2018r.

 

Sygnatura konkursu OAD-28-110-3/2018

 

Ogłoszenie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

I.                   Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

II.                Oznaczenie konkursu: konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjnym, sygnatura konkursu OAD-28-110-3/2018

III.             Liczba wolnych stanowisk pracy: inspektor -  jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy,

IV.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   1. zakładanie, prowadzenie akt osobowych pracowników oraz przekazywanie akt do  archiwum, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

   2. sporządzanie wszelkich umów o pracę,

   3.   sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia, i wynagrodzeń pracowników, do których wydania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

   4.   ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej ( karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop),

   5.   prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,   

   6.   prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej ( zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ( pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego),

   7.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich  aktualności,

   8.  prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż pracowników oraz kontrola ich aktualności,

   9.  wprowadzanie danych do modułu kadrowo-płacowego oraz raportowanie w systemie ZSRK,

   10. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

   11. sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr i płac do Urzędu Statystycznego,

   12. prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,

   13. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą,

   14. wykonywanie zadań związanych z PFRON-em,

   15. zajmowanie się okresową oceną kwalifikacyjną pracowników,

   16. prowadzenie magazynu art. biurowych,

   17. organizacja szkoleń,

   18. zajmowanie się sprawami związanymi z administrowaniem nieruchomościami sądu ( prowadzenie książki obiektu budowlanego),

   19. prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych ,

   20. zajmowanie się sprawami kuratorów społecznych,

V.  O przyjęcie na stanowisko inspektora może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:

 1. wyksztalcenie wyższe I stopnia ( preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, administracja),
 2. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej ( w tym minimum 2 lata w oddziale kadr),
 3. umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych MS – Office ( Word, Excel),
 4. znajomość programu PŁATNIK
 5. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych dotyczących spraw kadrowych i płacowych,
 6. umiejętność organizacji pracy,
 7. skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych,
 9. nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
 10. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 11. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość systemu ZSRK ( moduły: kadrowo-płacowy, środki trwałe, magazyn),
 2. zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii,
 3. wysoki poziom komunikatywności, rzetelność
 4. bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 5. odpowiedzialność, samodzielność
 6. znajomość  w stopniu podstawowym  aktów prawnych:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych         (t.j. Dz.U.2018 poz. 23 ze zm.),

- zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i organizacji działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dn. 31.12.2003r. nr 5, poz. 22, z późn.zm.).

VI.              Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

 1. Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy, (mile widziane zdjęcie kandydata)
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych /załącznik nr 1/,
 5. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                     o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 2/,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 3/,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji /załącznik nr 4/,
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuję się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność /załącznik nr 5/,
 9. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /załącznik nr 6/.
 10. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe.

 

 

Pisemne oferty na Konkurs prosimy składać w terminie do dnia 03 kwietnia 2018r. osobiście w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, pokój nr 9 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Oddział Administracyjny (pokój nr 9)

ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika Oddziału Administracyjnego”

VII.          Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /68/ 368 12 01.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (praktycznego sprawdzenia umiejętności) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu

www.zagan.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu, na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014, poz. 400). Kandydaci poddani będą III etapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

I etap – wstępna kwalifikacja złożonych podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;

II etap – sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Iwona Matczak  

 


Liczba wyświetleń: 1564
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-27