Rodzina 500+

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2019 z dnia 15 kwietnia  2019r  

 

 

  

 

Sygnatura konkursu OAD-20-110-1/2019

 

Ogłoszenie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

ogłasza konkurs na stanowisko księgowego

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

 1. I.                   Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
 2. II.                Oznaczenie konkursu: konkurs na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, sygnatura konkursu OAD-20-110-1/2019
 3. III.              Liczba wolnych stanowisk pracy: księgowy-  1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 4. IV.              Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
  1. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, mile widziane wykształcenie ekonomiczne ( w tym również średnie ekonomiczne);
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych;
  3. Nieposzlakowana opinia;
  4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word i MS Excel;
  7. Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, samodyscyplina, umiejętność zespołowej pracy, podzielność uwagi, zdolności analityczne;
  8. Min. podstawowa znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansowej sądu jako jednostki budżetowej.

 

 1. V.                Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont o klasyfikacji budżetowej;
  2. Umiejętność sporządzania analiz finansowych;
  3. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
  4. Znajomość programów: SAP (moduł FI) i Płatnika
  5. Obsługa systemu TREZOR
  6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
  7. Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych ( w komórce finansowo-księgowej).

 

 1. VI.              Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie ewidencji księgowej ( syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków, kosztów i kont rozrachunkowych;
  2. Miesięczne uzgadnianie kosztów z wydatkami;
  3. Właściwe klasyfikowanie wydatków i kosztów wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
  4. Dekretacja i księgowanie dowodów księgowych;
  5. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca;
  6. Przestrzeganie obiegu dokumentów księgowych.
 2. VII.          Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
  1. Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu ze wskazaniem sygnatury konkursu;
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych /załącznik nr 1/,
  5. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 2/,
  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe /załącznik nr 3/,
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji /załącznik nr 4/,
  8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuję się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach zajęć obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność /załącznik nr 5/,
  9. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /załącznik nr 6/.

 

Pisemne oferty na konkurs prosimy składać w terminie do dnia 06 maja 2019r. osobiście w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, pokój nr 9 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Oddział Administracyjny (pokój nr 9)

ul. Szprotawska 3

 68-100 Żagań

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko księgowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu”

 

 Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /68/ 368 12 01.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu (praktycznego sprawdzenia umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna) wraz z podaniem terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu www.zagan.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu w terminie do 15 maja 2019r.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014, poz. 400). Kandydaci poddani będą III etapowemu konkursowi, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

I etap – wstępna kwalifikacja złożonych podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;

II etap – sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

 

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

                                                                                              

                                                                                                    Iwona Matczak

 


Liczba wyświetleń: 817
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-15