Rodzina 500+

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

OA-115-110-2/2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

§1

Na podstawie art.155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020.365), zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu. Treść ogłoszenia konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta sędziego, skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania, zakres i sposób udostępniania kandydatowi informacji o przebiegu i wynikach konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.