Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
20.07.2016

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 07.07.2016 r.

Sygn. akt I Ns.583/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 583/16 w dniu 06 lipca 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Irenie Modlisz pimo voto Halko z domu Drobińskiej, córce Franciszka i Julianny, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej  04 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

 
02.03.2016

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania na: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu

 
10.12.2015

Informacja o wynikach postępowania na obsługę prawną

Informacja o wynikach postępowania na obsługę prawną

 
01.12.2015

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

Sąd Rejonowy w Żaganiu w załączeniu przedstawia Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę prawną Sądu Rejonowego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kryterium oceny ofert na obsługę prawną pozostaje cena oraz doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora publicznego

Zamawiający informację i formularz oferty publikuje na stronie internetowej Sądu Rejonowym w Żaganiu na stronie www.zagan.sr.gov.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w związku z zamiarem udostępnienia niniejszego zaproszenia jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych oraz pozyskania obsługi prawnej Sądu z zachowaniem zasady konkurencyjności i najwyższej efektywności.

Jednocześnie informuję, że część pierwsza zaproszenia do złożenia oferty jest opisem przedmiotu zamówienia, a część druga pozostaje do wypełnienia przez Wykonawcę tj. osoby i kancelarie zainteresowane prowadzeniem obsługi prawnej Sądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Dyrektorem Sądu tel./fax 068-368-12-01 lub drogą mailową i.matczak@zagan.sr.gov.pl