Zadania sądów i podstawa prawna ich działania

Status prawny Sąd Rejonowy w Żaganiu jako jednostka sądownictwa powszechnego realizuje zadania stawiane sądom powszechnym:

"Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd" (Konstytucja RP art. 45)
"Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach" (Konstytucja RP art. 60)

I. PODSTAWY PRAWNE
I. 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.);

I. 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187, poz. 1564 z późn. zm.);

I. 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 218 z późn. zm.);

I. 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180 poz. 1508 z późn. zm.);

I. 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160 z późn. zm.);

I. 6. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22)

I. 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. - szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 97 poz. 876)

I. 8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity, z późn. zm.)

I. 9. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 - tekst jednolity, z późn. zm.)

I. 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmianie rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 219 poz. 2164)
oraz ustawa o kuratorach sądowych i inne Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulujące sprawy komorników, notariuszy, adwokatów, ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, oraz działanie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, sądów gospodarczych, grodzkich oraz archiwizacji akt i innych dokumentów sądowych.