Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
01.12.2015

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

Sąd Rejonowy w Żaganiu w załączeniu przedstawia Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę prawną Sądu Rejonowego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kryterium oceny ofert na obsługę prawną pozostaje cena oraz doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora publicznego

Zamawiający informację i formularz oferty publikuje na stronie internetowej Sądu Rejonowym w Żaganiu na stronie www.zagan.sr.gov.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w związku z zamiarem udostępnienia niniejszego zaproszenia jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych oraz pozyskania obsługi prawnej Sądu z zachowaniem zasady konkurencyjności i najwyższej efektywności.

Jednocześnie informuję, że część pierwsza zaproszenia do złożenia oferty jest opisem przedmiotu zamówienia, a część druga pozostaje do wypełnienia przez Wykonawcę tj. osoby i kancelarie zainteresowane prowadzeniem obsługi prawnej Sądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Dyrektorem Sądu tel./fax 068-368-12-01 lub drogą mailową i.matczak@zagan.sr.gov.pl

 
16.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy

  

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. -Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 roku, poz.925) zarządzam co następuje:

 

§1

Dzień 24 grudnia 2015 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota).

§2

W dniu 5 grudnia 2015 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Żaganiu

Andżelika Suwalska

 
01.04.2015

Ogłoszenie ws. złożenia kwoty do depozytu

Sąd Rejonowy w Żaganiu w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 195/15, w dniu 30 marca 2015 r. wydał postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Mieczysławowi Kmiecińskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Żaganiu kwotę 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Michała Gąsiorowskiego, obciążającej nieruchomość stanowiącą własność wnioskodawcy Mieczysława Kmiecińskiego, położoną w Bożnowie, gmina Żagań, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr Kw ZG1G/00004176/0. Wnioskodawca wykazał, że wierzyciel hipoteczny Michał Gąsiorowski wyprowadził się spod ostatniego adresu, a jego aktualne miejsce pobytu nie jest znane i nie jest w stanie ustalić jego miejsca pobytu. Wobec powyższego niniejszym wzywa się Michała Gąsiorowskiego lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

SSR Bogdan Sokołowski

 
15.12.2014

Zarządzenie nr 14/2014

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

 
03.12.2014

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   13/2014

                                    Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 grudnia 2014 r.

                           w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy

 
01.12.2014

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu