Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-22-240-5/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”

                                                                                               Żagań, dnia 7 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań  

Tel. 68 367 11 01  fax 68 367 11 02

NIP 924-14-33-745

OAD – 22-240-5/2018

                                                                                                         

            Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza

 

do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”

(na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych)

  1. Wykaz urządzeń oraz zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2.
  2. Termin realizacji umowy od daty podpisania do 31.12.2019 r.
  3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium Cena – 100 %.
  4. Sposób przygotowania oferty.

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

- kopertę należy zaadresować na Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

- umieścić nazwę i adres wykonawcy i napis: „Oferta – Usługa konserwacji systemu SSP”

- ceny podane w formularzu Oferty – załącznik nr 1 mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

- cena ma obejmować całość zamówienia łącznie z kosztami dojazdu i wszystkimi materiałami do jego realizacji,

- cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

            5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)

- wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 3

            6. Cena powinna być dokładnie i rzetelnie obliczona i powinna zawierać:

- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

Koszt dojazdu

- materiały potrzebne do realizacji zamówienia

- obowiązujący podatek od towarów i usług

            7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- propozycję cenową należy (załącznik nr 1) złożyć w terminie do  14 marca 2018 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań w pokoju nr 8 (główny budynek),

- propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy – nie otwarta,

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Radkiewicz,

tel. 68 - 367 11 01/02 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żaganiu

Iwona Matczak

 

« powrót


Liczba wyświetleń: 1453
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07